Dopravní stavitelství

Vzdělávací modul "Dopravní stavitelství" je určen všem pracovníkům v oblasti dopravního stavitelství, dopravního inženýrství, bezpečnosti provozu atp. Modul mohou však využít i další zájemci z řad odborné veřejnosti.

Vzdělávací modul je zaměřen na řešení konstrukcí zemního tělesa dopravních staveb, konstrukcí vozovky a železničního svršku, odvodnění dopravních staveb, vliv dopravních staveb na životní prostředí, zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, zásady návrhu komunikací pro chodce a cyklisty a využití specializovaných softwarů pro dopravní stavitelství. Řešitelské pracoviště se v rámci své vzdělávací činnosti standardně nezabývá problematikou přechodových oblastí mostů a majetkoprávními aspekty konstrukcí pro odvodnění dopravních staveb, které jsou však potřebné pro inženýrskou praxi.

Inovační prvky, které jsou součástí vzdělávacího modulu s ohledem na zkušenosti se vzděláváním pracovníků stavebních firem:

- řešení přechodových oblasti mostů
- majetkoprávní aspekty odvodnění dopravních staveb
- vyústění a vsakovací objekty jako součást odvodnění

  Vzdělávací modul se skládá z těchto částí:

  1. Železniční spodek a svršek
  2. Zemní těleso dopravních staveb, konstrukce vozovek
  3. Vliv dopravních staveb na životní prostředí
  4. Bezpečnost silničního provozu na komunikacích
  5. Komunikace pro chodce a cyklisty
  6. Software pro dopravní stavitelství

Hlavní témata modulu:

Část 1 se zaměřuje na konstrukci zemního tělesa železniční dopravní cesty (železniční spodek a svršek). Část 2 je zaměřena na konstrukci zemních těles a vozovek pozemních komunikací, na možnosti oprav a návrhy nových konstrukcí pozemních komunikací. Vlivem negativních účinků z dopravy na životní prostředí (tj. hluk, vibrace, emise atp.) se zabývá část 3. Část 4 je zaměřena na problematiku bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích (dopravní nehodovost, analýza konfliktních situací, bezpečnostní audity a inspekce, dopravní zklidňování atp.). Část 5 popisuje především problematiku navrhování cyklistických a pěších komunikací se zřetelem na zajištění bezpečnosti cyklistů a chodců (cyklostezky, pěší a obytné zóny, přechody a místa pro přecházení atp.). V části 6 se zájemci dozví zajímavé informace o vybraných softwarech určených pro trasování komunikací, průjezdy vozidel, modelování dopravy, kapacitního posouzení atp.

Odborný metodik:

Ing. Zdeněk Legerský - Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r. o.

Lektoři za VŠB-TU Ostrava:

doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. - Katedra dopravního stavitelství

Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. - Katedra dopravního stavitelství

Ing. Jan Kramný - Katedra dopravního stavitelství

Cílová skupina:

Autorizované osoby v oboru pozemní stavby, projektanti a ostatní autorizované osoby.

 

Dopravní stavitelství Dopravní stavitelství

 

 

 

Aktuality

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství:
Termín konání: pátek 20. listopadu 2015
Místo konání: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba
od 9:00 místnost H108, od 10:45 místnost A204

Na první pololetí roku 2014 jsme pro Vás připravili nový běh vzdělácího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Jedná se o semináře na aktuální odborná témata. Seznam seminářů naleznete v sekci Pořádané akce

 

Galerie